Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
666/TCKH 20/08/2021 V/v hướng dẫn bổ sung xây dựng Dự toán ngân sách địa phương năm 2022
Lượt xem: 14
Tải về 2
461/TCKH 14/06/2021 V/v đôn đốc tiến độ xây dựng dự toán ngân sách năm 2022; Kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm 2022 – 2024; xây dựng phương án sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 (nguồn năm 2020) và quyết toán kinh phí năm 2020 (nguồn năm 2019) (Nhắc việc lần 1)
Lượt xem: 35
Tải về 0
583/TCKH 09/07/2020 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) huyện Bắc Yên năm 2020
Lượt xem: 33
Tải về 0
416/TB-TCKH 27/05/2020 Thông báo kinh phí thực hiện tự chủ, không thực hiện tự chủ, kinh phí chi không thường xuyên và rút trợ cấp cân đối cấp xã tháng 5 năm 2020
Lượt xem: 51
Tải về 3
12/TB-TCKH 09/01/2020 Về việc thông báo kinh phí thực hiện tự chủ, không thực hiện tự chủ, kinh phí cho không thường xuyên và rút dự toán cấp xã tháng 1 năm 2020
Lượt xem: 147
Tải về 0
944/TCKH 13/11/2019 Báo cáo kết quả: thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.
Lượt xem: 70
Tải về 0
671/TCKH 07/08/2019 Rà soát, hoàn thiện bổ sung số liệu hồ sơ, tài liện liên quan đến dự toán ngân sách năm 2020
Lượt xem: 123
Tải về 2
629/TB-TCKH 22/07/2019 Thông báo kinh phí thực hiện tự chủ, không thực hiện tự chủ, kinh phí chi không thường xuyên, kế hoạch vốn sự nghiệp CTMTQG đối với các đơn vị và rút dự toán cấp xã tháng 7 năm 2019
Lượt xem: 99
Tải về 0
179/TCKH 27/02/2019 Công văn Về việc phối hợp xây dựng kế hoạch của UBND thực hiện kịch bản tăng trưởng và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2019
Lượt xem: 95
Tải về 0
124/TCKH 21/02/2019 Báo cáo về việc tham gia ý kiến vào phương án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 104
Tải về 1
Cơ quan ban hành