Lượt xem: 24

Tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch

Thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2021 về cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước; tiết kiệm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 để bổ sung nguồn phòng, chống dịch COVID-19, tăng đầu tư phát triển và nhiệm vụ an ninh, quốc phòng. Các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố đã rà soát, điều chỉnh nhiệm vụ chi thường xuyên phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ, hiệu quả.  

Ông Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết: Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tiết kiệm chi ngân sách thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 8/6/2021 của Chính phủ và Công văn số 6299/BTC-NSNN ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính. Đồng thời hướng dẫn các sở, ban, ngành, các đơn vị dự toán cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố giao chỉ tiêu thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên những tháng còn lại năm 2021; rà soát, sắp xếp, điều chỉnh nhiệm vụ chi để bù đắp khoản chi tiết kiệm thêm, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đôn đốc các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố xây dựng phương án tiết kiệm, kế hoạch điều chỉnh nhiệm vụ chi; tổng hợp, báo cáo và trình UBND tỉnh gửi Bộ Tài chính.


Đến nay, các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị và các huyện, thành phố đã thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí lại các nhiệm vụ chi thường xuyên trong phạm vi dự toán còn lại, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao đầu năm. Cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách, các khoản chi mua sắm trang thiết bị; hạn chế chi tổ chức hội thảo, hội nghị, đi công tác nước ngoài; tăng cường quản lý, chi tiêu tiết kiệm chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo nguồn thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành và an sinh xã hội. Tổng kinh phí đã cắt giảm, tiết kiệm hơn 39 tỷ đồng; trong đó, 26,4 tỷ đồng tiết kiệm 10% chi thường xuyên, 12,7 tỷ đồng cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước.


Trong số, 49 sở, ban, ngành, đoàn thể, hội, đơn vị sự nghiệp và UBND cấp huyện có 8 sở, ngành thực hiện cắt giảm, tiết kiệm chi từ 500 triệu đồng trở lên; có 6/12 huyện, thành phố cắt giảm, tiết kiệm chi đạt từ 1 tỷ đồng trở lên. Nguồn kinh phí này đang được hạch toán tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước các cấp theo hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước Trung ương. 


Bên cạnh đó, việc thực hiện chi ngân sách đã được các cấp, ngành, các đơn vị dự toán tổ chức điều hành dự toán chủ động, linh hoạt, đảm bảo cân đối ngân sách, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; cân đối đủ nguồn kinh phí để thực hiện các khoản chi thiết yếu, như: Lương, phụ cấp lương, các khoản chi cho con người; các chế độ, chính sách theo quy định của Chính phủ, các chính sách theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và các nhiệm vụ phát sinh... Đến hết tháng 6, tổng chi ngân sách địa phương ước đạt hơn 6.360 tỷ đồng, bằng 47% dự toán và bằng 112% so với cùng kỳ.


Với việc chủ động, kịp thời cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên giúp các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố sẵn sàng, chủ động nguồn lực thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thời gian tới, các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục tổ chức điều hành chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, xử lý kịp thời các nhiệm vụ cấp bách phát sinh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội của tỉnh.

Tác giả:Báo sơn la online
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 31
Đăng nhập