Tổng số: 40
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
29/NQ-HĐND 06/09/2021 Nghị quyết về điều chỉnh một số Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020, năm 2020 và năm 2021; phân bổ chi tiết một số nguồn vốn ngân sách địa phương còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021
Lượt xem: 9
Tải về 2
27/NQ-TTHĐND 31/08/2021 Nghị quyết ban hành Quy chế tiếp công dân của TTHĐND, đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 10
Tải về 1
24/NQ-HĐND 26/07/2021 Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực huyện Bắc Yên giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 21
Tải về 1
20/NG-HĐND 26/07/2021 Nghị quyết về phát triển du lịch huyện Bắc Yên giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 24
Tải về 0
11/NQ-HĐND 26/07/2021 Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 24
Tải về 1
12/NQ-HĐND 26/07/2021 Nghị quyết ban hành đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 19
Tải về 0
16/NQ-HĐND 26/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
Lượt xem: 16
Tải về 0
10/NQ-HĐND 26/07/2021 Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 28
Tải về 1
25/NQ-TTHĐND 26/07/2021 Nghị quyết ban hành quy chế làm việc của TTHĐND khóa XVIII
Lượt xem: 5
Tải về 0
65/NQ-HĐND 30/09/2020 Nghị quyết bầu Ủy viên UBND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 40
Tải về 5
1234
Cơ quan ban hành