Cơ quan ban hành
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của TTg ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
Số ký hiệu văn bản 83/KH-UBND
Ngày ban hành 22/03/2021
Ngày hiệu lực 22/03/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của TTg ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chế độ chính sách
Người ký duyệt Thào A Mua
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới