Tổ chức bộ máy của hoạt động của UBND

Tổ chức bộ máy của hoạt động của UBND thị trấn gồm: 

Gồm 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch và 7 chức danh công chức

          + Chủ tịch

          + Phó chủ tịch

Các công chức chuyên môn:

          +Văn phòng – thống kê

          + Tư pháp – hộ tịch

          +Tài chính-Kế toán

          + Trưởng công an

          + Chỉ huy trưởng Quân sự

          + Văn hóa- xã hội

          + Địa chính - Xây dựng - Đô thị và môi trường:

          * Trích ngang đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị trấn

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nhiệm vụ phụ trách

1

Nguyễn Văn Hà

Chủ tịch UBND thị trấn

0392.394.616

nguyenhavphuby@gmail.com

 

2

Lò Đức Huyên

Phó Chủ tịch UBND thị trấn

0359.541.052

huyenld.bacyen@sonla.gov.vn

 

          * Nhiệm vụ của chủ tịch UBND thị trấn

          a. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn là người đứng đầu Ủy ban nhân dân, lãnh đạo và điều hành mọi công việc của Ủy ban nhân dân, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều 36 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; đồng thời cùng Ủy ban nhân dân thị trấn chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân thị trấn và Ủy ban nhân dân huyện.

          b. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân thị trấn;

          c. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị trấn; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

          d. Thực hiện nhiệm vụ phụ trách quản lý tài chính, địa chính, nội chính theo quy định của pháp luật, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền

          * Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch UBND thị trấn

          Tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp nông thôn theo khối công việc (Y tế, giáo dục và văn hoá - xã hội...) của Uỷ ban nhân dân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phân công và những công việc do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ủy nhiệm khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân đi vắng.Quản lý hành chính tại công sở, giám sát đội ngũ cán bộ và công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch ủy ban nhân dân giao.Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 21
  • Trong tuần: 78
  • Tất cả: 1,085
Đăng nhập