No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 101

Bắc Yên bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa các dân tộc

Thực hiện Nghị quyết 21/NQ-HĐND ngày 03/7/2018 của HĐND huyện về Kế hoạch bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bắc Yên giai đoạn 2018 – 2020, Ủy ban nhân đân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện đồng bộ các giải pháp; cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Công tác quản lý nhà nước và di sản văn hóa được tăng cường; hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư; gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của Nhân dân các dân tộc trong việc lưu giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc; cùng với quan tâm phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng đã góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc và nâng cao đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; Các cấp, các ngành đã quan tâm, chú trọng khai thác, phát triển vốn văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng. Cùng với đó, công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở cũng được thực hiện đạt được những kết quả tích cực. Hạ tầng, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng. Chú trọng xây dựng gia đình văn hóa, trọng tâm là giữ gìn và phát huy đạo lý, giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, con người Việt Nam; nâng cao chất lượng xây dựng bản, khu dân cư văn hóa. Các địa phương quan tâm làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn khu dân cư xây dựng và thực hiện tốt các quy ước, hương ước, đến 6 tháng đầu năm 2020 toàn huyện có 100% bản, tiểu khu có quy ước, hương ước, 100% lễ hội được tổ chức theo nếp sống văn minh đảm bảo đúng quy định; các hủ tục lạc hậu từng bước được đẩy lùi, môi trường văn hóa được xây dựng lành mạnh, tiến bộ, văn minh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đến hết năm 2019 toàn huyện có 60,1% hộ gia đình; trên 60,5% bản, tiểu khu và 95% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa. Dự kiến năm 2020 đạt 65% gia đình văn hóa; 64,07 bản, tiêu khu văn hóa, 96% cơ quan, đơn vị văn hóa.

 


 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 45
  • Hôm nay: 1339
  • Trong tuần: 9,132
  • Tất cả: 705,866
Đăng nhập