No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 148

Đăng ký danh sách nghỉ tinh giản biên chế trong năm 2022

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổi sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Hướng dẫn số 509/SNV-TCBC ngày 26/5/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Công văn số 4095/UBND-NC ngày 13/11/2018 về việc hướng dẫn triển khai Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ; Công văn số 85/SNV-TCBC&TCPCP ngày 18/01/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn triển khai Nghị định 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ;

Để có cơ sở tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2022, Phòng Nội vụ đề nghị các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; UBND các xã, thị trấn rà soát, đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện nghỉ tinh giản biên chế trong năm 2022 (theo biểu mẫu gửi kèm).

Danh sách của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn gửi về phòng Nội vụ trước ngày 05/7/2021, bản mềm gửi theo địa chỉ nv.bacyen@sonla.gov.vn, để tổng hợp, báo cáo UBND huyện.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện có vướng mắc liên hệ với Phòng Nội vụ, điện thoại 02123.861.637 để phối hợp giải quyết.

Chi tiết xem tại File văn bản đính kèm:

 

signed-cv%20162.%20dang%20ky%20nghi%20108%20%20nam%202022.pdf

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 482
  • Trong tuần: 5,400
  • Tất cả: 654,307
Đăng nhập