No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 430

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

THÔNG TIN GIAO DỊCH CHÍNH THỨC


       

Tên đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

- Địa điểm trụ sở chính: TK III - Thị trấn Bắc Yên - huyện Bắc Yên - tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: 02123.860.136

- Địa chỉ email: mttqby@gmail.com

- Facepage: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Yên

 1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

1.1. Chức năng:

- Tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Yên được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động.

- Khi phối hợp và thống nhất hành động, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tuân theo  Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời vẫn giữ tính độc lập của tổ chức mình.

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động thời gian qua; quyết định chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình thời gian tới;

- Hiệp thương dân chủ cử, cử bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó chủ tịch, các Uỷ viên Thường trực, Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;

- Xét, quyết định kết nạp làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình;

- Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo quy định của Đàng, pháp luật của Nhà nước.

- Hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cùng cấp và tham gia công tác bầu cử theo quy định của Pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

- Ra lời kêu gọi nhân dân địa phương hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự kiện quan trọng khi cần thiết.

- Quyết định việc tổ chức Đại hội đại biểu cấp mình theo hướng dẫn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp;

- Xem xét, quyết định hình thức kỷ luật thành viên Ủy ban ở cấp mình khi có vi phạm Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ các tổ chức thành viên và vi phạm pháp luật.

 

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nhiệm vụ

1

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

Hờ Lao Cang

Chủ tịch

0912156167

canghl.bacyen@sonla.gov.vn

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về các mặt hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, giữ mối quan hệ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND, các ban ngành và các tổ chức thành viên của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;

2

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

Vũ Công Thành

Phó Chủ tịch Thường trực

0856104349

 

02123860136

vucongthanh@gmail.com

mttqby@gmail.com

Phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của Mặt trận; chỉ đạo tổ chức các hoạt động của MTTQ theo Luật và Điều lệ MTTQ Việt Nan; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chương trình thống nhất hành động; triển khai các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động; Công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị…


Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 146
  • Trong tuần: 4,794
  • Tất cả: 659,322
Đăng nhập