No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 197

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN  HẠN

Chức năng

Ban QLDA thực hiện các chức năng theo Quyết định thành lập Ban QLDA và theo hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 7 của Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng, gồm:

- Làm chủ đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách; vốn nhà nước ngoài ngân sách do người quyết định đầu tư giao;

- Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án được ký kết; Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức quản lý các dự án do mình làm chủ đầu tư và nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện theo quy định của pháp luật trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quủn lý các dự án đã được giao.

- Bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng;

- Thưc hiện các chức năng khác do Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên giao.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Ban QLDA có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý dự án theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Điều 8 của Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng, gồm:

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư gồm:

Lập kế hoạch dự án

Lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, trong đó phải xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện;

Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng

Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên. hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác;

Các nhiệm vụ thực hiện dự án

Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tối định cư và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện, các dự án được giao làm Chủ đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác;

Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng Tồ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình;

Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân:Tiếp nhận, giải ngân theo tiễn độ thực hiện dự án-và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban QLDA theo quy định;

Các nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình

Ban QLDA; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý; thiết lặp hệ thống thông tin nội bộ và lưu trữ thông tin; cung cấp thông tin vả giải trình chính xác, kịp thời về hoạt động của Ban QLDA theo yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Các nhiệm vụ giám sát, đấu giá và báo cáo

Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với Chủ tịch UBND huyện và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án gồm :

Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định tại Điều 66 và Điều 67 của Luật Xây dựng;

Phối hợp hoạt động với tồ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn về bảo vệ môi trường;

Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện;

Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình theo quy định tại Điều 12. Thông tư số 16/2016/TT-BXD;

Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật;

Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng các dự án được giao làm chủ đầu tư;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên giao.

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 85
  • Trong tuần: 4,733
  • Tất cả: 659,261
Đăng nhập