No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 224

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Chức năng, Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp h​uyện

 

          Quản lý, sử dụng viên chức, lao động, tài sản, kinh phí; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

          Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo vêu cầu cua cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy dịnh của pháp luật.

          Tổ chức thực hiện các văn bản, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt, thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sản xuất trồng trọt, giống cây trồng nông nghiệp, sử dụng phân bón hữu cơ và phân bón khác, bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật, thuốc BVTV, chăn nuôi, thú y và thủy sản, chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, khuyến nông ở địa phương.

          Triển khai các chương trình tập huấn về Chăn nuôi và thú y, Trồng trọt và BVTV, quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, hội thảo, xây dựng các mô hình trình diễn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, các quy trình sản xuất tiên tiến, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng, cơ cấu giống vật nuôi, bảo vệ thực vật, an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.

Ký hợp đồng thực hiện các chương trình, dự án, đề tài, mô hình,... với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

          Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành theo thẩm quyền các văn bản về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

          Đề xuất với UBND huyện bố trí kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước huyện và nguồn kinh phí khác hàng năm đảm bảo mọi hoạt động của cơ quan và phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và nguyện vọng của người dân trong phát triên nông nghiệp của địa phương.

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện hoặc cơ quan cấp trên giao theo quy định.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 183
  • Trong tuần: 4,831
  • Tất cả: 659,359
Đăng nhập