No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 219

Chức năng, nhiệm vụ

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Truvền thông - Văn hóa huyện

          Căn cứ chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển sự nghiệp truyền thanh, truyền hình, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trình Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện và t chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

          Các nhiệm vụ cụ thế:

          Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuvên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phô biến kiến thức khoa học kỳ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật;

          Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Sơn La phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật;

          Trực tiếp quản lý hệ thống kv thuật chuyên nghành đế thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài truyền thanh các xã, thị trấn.

          Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đế sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn.

          Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, cố động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sỏ' thích, lớp năng khiếu nghệ thuật; tố chức các hoạt động thê dục, thế thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tố chức và cá nhân;

          Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thế thao ở cơ sở;

          Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thế thao; sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn phát triển các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truvền thống;

          Tổ chức, cung ứng dịch vụ về các lĩnh vực truyền thanh, truyền hình, thông tin quảng cáo, văn hóa, văn nghệ, thế thao, du lịch theo quy định của pháp luật và phù họp với điều kiện cơ sỏ' vật chất của đơn vị; quản lý, bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh ỏ' địa phương theo phân cấp hoặc ủy quyên và theo quy định của pháp luật;

          Hợp tác, giao lưu, trao đôi chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực truyền thanh, truyền hình, văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch với các đơn vị, tố chức trong và ngoài tỉnh;

          Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật dối với Đài Truyền thanh và đội ngũ làm cộng tác phát thanh, truyền hình, văn hóa, thông tin, thế thao, du lịch ở CO' sở;

          Tham mưu, đề xuất với ủy ban nhân dân huyện và Cơ quan chức năng phát triên sự nghiệp truyền thanh, truyền hình, văn hóa, văn nghệ, thế dục, thẻ thao và du lịch trên địa bàn;

          Quản lý tố chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc, tài sản, ngàn sách và nguồn thu; Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, người lao động theo quv định của pháp luật;

          Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện giao theo quy định của pháp luật.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 130
  • Trong tuần: 4,983
  • Tất cả: 658,179
Đăng nhập