No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 59

Đoàn giám sát số 05 của BCĐ 32 về giám sát thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy làm việc tại Bắc Yên

Ngày 23/10/2021, Đoàn giám sát số 05 của BCĐ 32 về giám sát thực hiện Nghị quyết 02 của tỉnh ủy do đồng chí Cầm Xuân Ế - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác của BTV tỉnh ủy làm việc tại huyện Bắc Yên. Tiếp đón và làm việc với đoàn có đồng chí Mùi Thị Hiền - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy cùng tập thể Thường trực, BTV huyện ủy Bắc Yên.


Toàn cảnh buổi làm việc


Trước đó (từ ngày 21-22/10/2021), đoàn đã đến kiểm tra, giám sát, làm việc với Đảng ủy 2 xã Mường Khoa, Tà Xùa và Thị trấn Bắc Yên.

Theo báo cáo của huyện ủy Bắc Yên, ngay sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 21/01/2021 và Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 14/6/2021, Ban Thường vụ huyện ủy Bắc Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai Nghị quyết và Kế hoạch của tỉnh ủy đến các đồng chí Huyện ủy viên, các tổ chức cơ sở đảng; xây dựng và ban hành 02 kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và 03 Kết luận về: Đẩy mạnh công tác phát triển đảng cho người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở; thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp, hợp tác xã ngoài khu vực Nhà nước đến năm 2025; triển khai thực hiện Đề án điều động, luân chuyển cán bộ cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021- 2025; Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Bắc Yên đến năm 2025. Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và tập trung lãnh đạo các đảng bộ xã, thị trấn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, bám sát Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; chỉ đạo các đảng ủy xã, thị trấn rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, đảm bảo rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, phù hợp với quy định; thường xuyên chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cấp cơ sở, giải quyết tốt những vấn đề từ thực tiễn đặt ra. Ban Thường vụ huyện ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách xã, thị trấn. Tổ chức ký cam kết về thực hiện nhiệm vụ được giao; lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo đánh giá chất lượng cán bộ. Phát huy vai trò của Mặt Trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tham gia vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị - tư tưởng. Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên vững mạnh, có sức chiến đấu cao, thực sự đoàn kết, thống nhất; cán bộ, đảng viên có phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, duy trì nghiêm túc chế độ, các nguyên tắc, phát huy dân chủ, đảm bảo sự thống nhất trong đảng, tăng cường quản lý, giáo dục đảng viên.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Bắc Yên tập chung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh và một số chính sách kinh tế, xã hội có thay đổi nhưng cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra. Ban Thường vụ huyện ủy Bắc Yên quyết định kết nạp 98/135 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 72,6% chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2021. Giới thiệu 193 quần chúng ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị; xóa tên 07 người trong danh sách đảng viên. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng ở Đảng bộ xã, thị trấn và các tổ chức đảng trực thuộc; Giải quyết 59/77 đơn thư, 62/82 vụ việc; 04 đơn, 04 vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết; lưu đơn 08 đơn, 10 vụ việc; còn 06 đơn, 06 vụ việc đang giải quyết.

Thảo luận tại buổi làm việc, đoàn giám sát và các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những điểm mới trong công tác lãnh đạo và một số hạn chế, bàn giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Thường trực, BTV huyện ủy Bắc Yên kiến nghị với đoàn giám sát: Đề nghị Tỉnh ủy quy định mở đối với thời gian tổ chức sinh hoạt chi bộ bản, tiểu khu vào ngày 24 hằng tháng trong trường hợp trùng vào ngày tết thì tổ chức sinh hoạt vào ngày trước hoặc ngày sau khi hết ngày nghỉ tết. Đối với các chi bộ trường học, trạm y tế, công an xã sinh hoạt vào ngày 25 hàng tháng trong trường hợp trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật thì tổ chức sinh hoạt chi bộ vào ngày đi làm tuần tiếp theo. Đề nghị Tỉnh ủy có văn bản hướng dẫn thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh việc cán bộ, công chức cấp xã dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư vào ngày 24 hằng tháng để không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cấp xã. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu sớm sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 120 đối với một số chế độ và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở bản, tiểu khu. Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch rà soát, đánh giá để xây dựng nhà văn hóa đảm bảo đủ tiêu chuẩn cho các bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là các bản, tiểu khu, tổ dân phố sau khi sáp nhập. Ban Tổ chức tỉnh ủy có hướng dẫn cụ thể đánh giá đối với trường hợp đảng viên đi làm ăn xa tạm miễn sinh hoạt đảng nhiều năm. Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy xem xét cho chủ trương thực hiện đồng bộ trong toàn tỉnh về đổi tên trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã thành Công sở xã, phường, thị trấn. Lắp cột treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trước cổng công sở xã, phường, thị trấn. Xây dựng Phòng truyền thống các cấp xã tại công sở xã, phường, thị trấn. Xác định ngày truyền thống, ngày thành lập các đảng bộ xã, phường, thị trấn. Cho chủ trương thực hiện đồng bộ Hội nghị gặp mặt đối thoại giữa Thường trực huyện ủy với bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng ban công tác mặt trận và người có uy tín của bản. Ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của thường trực đảng ủy cấp xã, phường, thị trấn. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị họp trực tuyến từ huyện ủy, thành ủy đến các xã, phường, thị trấn. Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét ban hành văn bản mới thay thế Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngàỵ 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; do hiện nay, quy định về trình độ của cán bộ cấp xã theo Quyết định 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ không còn phù hợp. Đề nghị Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương để Sở Nội vụ nghiên cứu sửa đổi Hướng dẫn 2218/HD-SNV ngày 27/12/2019 về hướng dẫn một số nội dung Nghị quyết 119, Nghị quyết 120 của HĐND tỉnh, nội dung: Người hoạt động không chuyên trách cấp xã được kiêm nhiệm thêm không quá 01 chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã hoặc không quá 02 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở bản. Để thuận lợi triển khai chủ trương bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản theo Kết luận 1037-KL/TU của tỉnh ủy.

Kết luận đợt giám sát tại Bắc Yên, đồng chí Cầm Xuân Ế đã ghi nhận những kết quả huyện Bắc Yên đạt được trong triển khai Nghị quyết. Đồng thời đề nghị huyện tiếp tục triển khai một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa thực hiện được do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Nâng cao trình độ, năng lực, vai trò tiên phong, gương mẫu của một số cấp ủy viên, cán bộ xã, thị trấn; chủ động nắm bắt tư tưởng và giải quyết dứt điểm một số mâu thuẫn, vướng mắc ở cơ sở.


 

Tác giả: Mùa Lầu
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 183
  • Trong tuần: 13,610
  • Tất cả: 782,999
Đăng nhập