No title... No title... No title... No title...
 • 08/01/2021

  Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ ​

  Chiều ngày 07/1/2021, UBND huyện Bắc Yên đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Đinh Thị Kim Tuyến - Ủy viên BTV huyện ủy, phó chủ tịch HĐND huyện; Thào A Mua - Ủy viên BTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; Hà Huy Hoàng - Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức huyện ủy.

 • 03/06/2021

  UBND tỉnh thông báo tuyển dụng công chức năm 2021

   

 • 18/05/2021

  Thông báo công bố niêm yết danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước cấp huyện, cấp xã của huyện Bắc Yên

   

 • 18/05/2021

  Thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Bắc Yên

   

 • 19/04/2021

  UBND huyện thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp huyện Bắc Yên năm 2021

 • 05/04/2021

  Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Văn Kỳ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Phiên họp thứ 58, UBND huyện khóa XVII

   

 • 10/03/2021

  Thông báo về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bắc Yên

 • 24/06/2020

  UBND huyện Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2020

  Căn cứ Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 về danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2020; Ngày 23/6/2020, UBND huyện Bắc Yên ban hành thông báo số 100/TB-UBND danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự Giáo dục và Đào tạo huyện như sau: Vị trí xét tuyển giáo viên Mầm non : Kiến thức chung : Luật viên chức năm 2010 (Luật số: 58/2010/QH12); Nội dung phần Luật viên chức sửa đổi năm 2019 (Luật số: 52/2019/QH14); Luật Giáo dục năm 2019 (Luật số: 43/2019/QH14); Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường Mầm non. Kiến thức chuyên ngành: Kiến thức chuyên môn của giáo viên theo chương trình giáo dục Mầm non hiện hành. Vị trí xét tuyển giáo viên Tiểu học : Kiến thức chung : Luật viên chức năm 2010 (Luật số: 58/2010/QH12); Nội dung phần Luật viên chức sửa đổi năm 2019 (Luật số: 52/2019/QH14); Luật Giáo dục năm 2019 (Luật số: 43/2019/QH14); Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường tiểu học. Quy định đánh giá học sinh Tiểu học theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGD ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hợp nhất Thông tư quy định đánh giá học sinh tiểu học; Kiến thức chuyên ngành: Kiến thức chuyên môn của giáo viên theo chương trình giáo dục tiểu học hiện hành theo vị trí đăng ký dự tuyển. Vị trí xét tuyển giáo viên THCS: Kiến thức chung: Luật viên chức năm 2010 (Luật số: 58/2010/QH12); Nội dung phần Luật viên chức sửa đổi năm 2019 (Luật số: 52/2019/QH14); Luật Giáo dục năm 2019 (Luật số: 43/2019/QH14); Điều lệ Trường trung học cơ sở (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Quy định đánh giá học sinh THCS ban hành tại Thông tư 58/2011-TTBGDĐT ngày 12/12/2011 về việc ban hành quy chế đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT; Kiến thức chuyên ngành: Kiến thức chuyên môn của giáo viên theo chương trình giáo dục THCS hiện hành theo vị trí đăng ký dự tuyển. Vị trí Nhân viên Thư viện: Kiến thức chung: Luật viên chức năm 2010 (Luật số: 58/2010/QH12); Nội dung phần Luật viên chức sửa đổi năm 2019 (Luật số: 52/2019/QH14); Luật Thư viện năm 2019 (Luật số: 46/2019/QH14); Kiến thức chuyên ngành: Kiến thức chuyên môn quy định hiện hành theo vị trí đăng ký dự tuyển.         

 • 24/06/2020

  UBND huyện Bắc Yên thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2, và thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2020

   Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 651/KH-UBND ngày 15/4/2020 của UBND huyện về tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2020; Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-SNV ngày 20/4/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên; Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2020; Quyết định số 02/QĐ-HĐXT ngày 12/6/2020 của Hội đồng xét tuyển về việc thành lập Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2020; Căn cứ Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2020; Ngày 23/6/2020, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 99/TB-UBND Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2, và thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức  sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2020. Theo đó, tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2020 là 109 người. Tổng số thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2020 là 01 người. Khai mạc và quán triệt nội quy, quy chế thí sinh dự phỏng vấn (vòng 2): Vào hồi 7 giờ 30 phút, ngày 04/7/2020. Tổ chức phỏng vấn thí sinh dự (vòng 2):  Từ ngày 04/7/2020 đến ngày 05/7/2020 (Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút). Khai mạc và quán triệt nội quy, quy chế tại Trung tâm Văn hóa huyện Bắc Yên (Tiểu khu 3, thị trấn Bắc Yên huyện Bắc Yên). Phỏng vấn tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, UBND huyện Bắc Yên (Tiểu khu 3, thị trấn Bắc Yên huyện Bắc Yên).  

 • 23/04/2020

  UBND huyện thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2020

 • 22/04/2020

  Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của Sở Tài nguyên và môi trường

  Ngày 21/4/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 453/TB-STNMT về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 gồm 09 chỉ tiêu. Chi tiết xem tại văn bản đính kèm:

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 5
 • Hôm nay: 465
 • Trong tuần: 4,681
 • Tất cả: 632,808
Đăng nhập