Đường dây nóng: 02123.860.133
Online:2
Hôm nay:5
Hôm qua:7814
Trong Tháng:63062
Tổng số: 331761

Huyện Bắc Yên làm tốt công tác tuyên truyền về thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2015

Cập nhật: 2016-11-07 00:00:44
Lượt xem: 348
Được sự giúp đỡ, phối hợp tích cực của các cơ quan, ban ngành của tỉnh trong việc tổ chức, thực hiện công tác thông tin đối ngoại tại địa phương, trong 6 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn huyện Bắc Yên công tác phối hợp quản lý các hoạt động thông tin đối ngoại ngày càng thống nhất và chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, hệ thống văn bản của huyện liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại được xây dựng, bổ sung là cơ sở để quản lý và thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại hiệu quả.

Để thực hiện các nhiệm vụ thông tin đối ngoại đạt hiệu quả, huyện Bắc Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại. Tăng cường các hoạt động cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng làm cho mọi cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và nhân dân trong huyện nhận thức đầy đủ, đúng đắn về chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những chủ trương quan trọng trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh; quan điểm, lập trường và đương lối đối ngoại đối với vấn đề hợp tác, hội nhập về chủ quyền biên giới, lãnh thổ của đất nước. Thông tin về chính sách đối ngoại, bao gồm chính sách kinh tế đối ngoại; tuyên truyền chủ trương nhất quán của Việt Nam là "Sẵn sàng là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển" trên nguyên tắc cùng có lợi, tôn trọng độc lập chủ quyền và tự quyết của nhau.

Trên Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Bắc Yên, hệ thống loa phóng thanh tự động tại các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền về các hoạt động xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác, quảng bá thương mại, xúc tiến đầu tư, giao lưu văn hóa nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, sự tin cậy và hợp tác đối với bạn bè quốc tế để cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng của huyện trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của đất nước, của nhân dân huyện Bắc Yên.

Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện đã tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động những tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, lịch sử, danh thắng, vùng đất, con người, phong tục tập quán, bản sắc văn hóa của dân tộc trên địa bàn huyện; về cơ hội đầu tư tại huyện; giới thiệu quảng bá, mời gọi các nhà đầu tư tham gia các dự án phát triển kinh tế, du lịch tại huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2015, đã có 156 lượt người nước ngoài đến địa bàn huyện để khảo sát tài trợ, thực hiện các dự án đầu tư, thăm thân và du lịch.

Trong thời gian tới huyện Bắc Yên tiếp tục thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; giới thiệu quảng bá hình ảnh huyện Bắc Yên. Tăng cường về số lượng và chất lượng các hoạt động thông tin, chủ động dự báo tình hình, định hướng dư luận góp phần đấu tranh với những thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Phát huy các thế mạnh sẵn có, duy trì môi trường đầu tư thuận lợi, tiếp tục thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư trên địa bàn huyện.

Lê Hồng

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Chính phủ điện tử