Tin tức - Sự kiện

Về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
Năm 2013, huyện Bắc Yên triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đơn vị đạt và cơ bản đạt tiêu chuẩn 4 không về ma túy.